Alapító okirat (doc)

Bírósági Végzés (pdf)

módosításokkal egységes szerkezetben

A Dr. Domján Lajos, Elek Imre és Husztik Zoltánné alapítók 1994. március 08. napján létrehozták a Gasztroenterológiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért nevű alapítványt, melyet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 34/1996/2. számú végzésével 843. sorszám alatt nyilvántartásba vett.

Az alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának szövegét az alapítók az alábbiak szerint határozzák meg:

I.

1.Az alapítvány neve:

GASZTROENTEROLÓGIAI ENDOSZKÓPOS ASSZISZTENSEK KÉPZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

II.

1.Az alapítvány székhelye:

                                  

                                    5300 Karcag

.                                  Kertész József utca 10. I. em. 14.

III.

2. Az alapítvány célja:

Az ország területén dolgozó valamennyi gasztroenterológiai endoszkópos asszisztens szakmai továbbfejlesztésének előmozdítása. Ennek céljára rendezett szakmai konferenciák, rendezvények részvételéhez szükséges anyagi erőforrások előteremtéséhez kíván segítséget nyújtani az alapítvány.

A publikációk és tudományos munkák elkészítését vállaló dolgozók részére anyagi dotációt kíván biztosítani.

Az alapítvány támogatja tudományos rendezvények szervezését, az idegen nyelven tanulóknak támogatást nyújt, biztosítja a szakasszisztensi vizsgához szükséges anyagi feltételeket. A támogatást minden esetben teljesítményorientáltan kívánja megvalósítani. Az új eljárások elsajátítását vállalók képzését akár belföldi, akár külföldi kapcsolatok révén segíti. Az alapítvány szociális alapot hoz létre, az önhibájukon kívül nehéz élethelyzetbe került, vagy súlyos betegségben szenvedő aktív korú, vagy nyugdíjas asszisztensek támogatása céljából.

3. Az alapítvány „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásól, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi. CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbi közhasznú tevékenységet kívánja folytatni:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
1997.évi CLIV.tv.143.§ és 144.§(1)-(2) bek.

2. tudományos tevékenység, kutatás
2004.évi CXXXIV.tv.5.§(3)bek.

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2011.éviCXC.tv.4.§(1)bek.n) pontja

4. Az alapítvány közhasznú jogállása:

Az alapítvány a jelenlegi törvényi szabályozás alapján nem felel meg maradéktalanul a közhasznúsági kritériumoknak, ezért nem rendelkezik közhasznú jogállással, azonban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásól, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi. CLXXV. törvény rendelkezései szerint a későbbiekben meg kíván felelni a közhasznúsági kritériumoknak és azt követően majd közhasznú alapítványként kíván működni. Ezért alapító okiratában már az ezt lehetővé tévő, erre felkészülő szabályozást alkalmazza.

5. Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar, illetve külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, aki az alapítványt támogatni kívánja, és jelen alapító okirat III/3. pontjában meghatározott alapítványi célok eléréséhez vagyonrendeléssel vagy természetbeni adománnyal hozzájárul, és jelen alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az alapítványhoz történő csatlakozási szándékot írásban vagy szóban kell az alapítványt kezelő kuratórium felé jelezni. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozással az adományozók nem válnak alapítókká.

6. Az alapítók:

Dr. Domján Lajos

an.:Tóth Ilona

6000 Kecskemét, Wesselényi u.1.

Elek Imre

an.:Kós Marcella

1125 Budapest, Mátyás király út 41.

Husztik Zoltánné

an.: Domján Margit

6000 Kecskemét, Vacsi köz 17.

IV.

A KURATÓRIUM

Az alapítvány kezelője és döntéshozó szerve a három tagú kuratórium.

4.1./     A Kuratórium elnöke:             Kabai Annamária

szül. hely: Karcag

szül. idő: 1968. 08. 03.

an.: Tóth Mária Erzsébet

5300 Karcag, Csokonai utca 4.

adószám: 8371041586

4.2./     A Kuratórium tagjai:               Seres Lászlóné

szül. hely: Gyöngyös

szül. idő: 1964. 05. 23.

an.: Simon Teréz

3200 Gyöngyös, Ringsted út 7.

adószám:8355713176

Gárdonyi Mihály

szül. hely: Kaposvár

szül. idő: 1977.12.16.

an.: Szelicz Ilona

7444 Osztopán, Arany János u.3.

adószám:8405262725

4.3./ A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól.

4.4./ A kuratóriumi tagság megszűnik az alapítvány megszűnésével, a tag halálával, a tag lemondásával, valamint a jogszabályban meghatározott esetben.

4.5./ Amennyiben a kuratórium tagjainak száma 3 fő alá csökken, az alapító új tagot jelöl ki.

4.6./ A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, őket külön díjazás nem illeti meg, munkájukkal összefüggésben felmerül, és igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

4.7./ A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze.

A kuratóriumi ülésre szóló meghívókat az időpont és napirend közlésével legalább az ülést megelőzően 15 nappal kell kiküldeni. A kuratórium ülései nyilvánosak, amelyet az alapítvány azzal is biztosít, hogy az ülések időpontját, valamint a napirendet az alapítvány az endoszkópos asszisztensek működő honlapján www.giendoscopynurse.hu közzéteszi valamint   a székhelyén, nyilvánosság számára nyitva álló helyen elhelyezett hirdetőtábláján kifüggeszti.

4.8./ A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen minden kuratóriumi tag jelen van. A határozatlanképtelenség miatt elhalasztott ülést az eredeti napirenddel 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt kuratóriumi ülés legalább 2 tag jelenléte esetén határozatképes. Erre a tényre az eredeti meghívóban utalni kell.

4.9./ A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,ugyenez vonatkozik az éves beszámoló jóváhagyására is .

.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b.) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4.10./ A kuratórium üléseiről az elnök jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet minden jelenlévő kuratóriumi tag aláírja.

Az elnök a kuratórium ülésén hozott határozatokat haladéktalanul köteles bejegyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést a az elnök mellett a határozathozatalban részt vett egy kuratóriumi tag is hitelesíti, a határozat ezzel válik véglegessé.

A határozatok könyvének tartalmaznia kell:

- a határozat keltét és hatályát,

- a határozathozatalban részt vett kuratóriumi tagok nevét,

- a határozat pontos tartalmát,

- a határozatot támogatók és ellenzők arányát.

A kuratórium a határozatait az érintettekkel a határozat keltétől számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva közli. a nem meghatározott személyi kört érintő határozatokat a székhelyén (5300 Karcag, Kertész József utca 10. I/14.) a nyilvánosság számára nyitva álló helyen elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az endosszkópos asszisztensek működő honlapján közzéteszi www.giendoscopynurse.hu)

4.11./ Az 1992. évi LXIII. tv alapján a kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy bárki az alapítvány közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – amennyiben azok államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot, illetve személyes adatot tartalmaznak – betekinthessen, illetve azok tartalmáról felvilágosítást kapjon.

Az iratokban való betekintési igényt írásban kell az elnök részére eljuttatni, aki haladéktalanul, illetve az iratbetekintést kérő személlyel vagy szervezettel történt megállapodás szerinti határidőben köteles az iratbetekintést biztosítani, illetve díj ellenében másolatot kiadni. Az így kiadott másolat nyilvánosságra nem hozható, azonban hatósági eljárásban felhasználható.

A kuratórium elnöke az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a betekintést kérő neve, a kért irat megnevezése, valamint a kérelem és teljesítésének ideje.

V.

AZ ALAPITVÁNY KÉPVISELETE

5.1./ Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén Seres Lászlóné kuratóriumi tag jogosult

5.2./ Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a kuratórium elnöke, Kabai Annamária és Seres Lászlóné kuratóriumi tag együttesen gyakorolja.

VI.

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

6.1./ Az alapítvány céljára rendelt induló vagyont az alapító biztosítja az alábbiak szerint:

70.000 Ft, azaz Hetvenezer Ft

mint alapítványi tőke.

6.2./ Az alapítványi tőke növekedhet a csatlakozók vagyoni hozzájárulásával, ill. a kuratórium gazdálkodásának eredményével.

6.3./ Az alapítvány a bankszámláját a Fókusz Takarékszövet kecskeméti fiókjánál vezeti. Külföldi támogatók esetén az alapítvány devizaszámlát nyit.

VII.

AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik az alábbiak szerint:

7.1./ Az alapítvány vállalkozási tevékenységet folytathat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve, működésének, gazdálkodásának forrását az induló vagyon, támogatások, illetve ezek hozadékai képezik, gazdálkodása során elért eredmény a tagok a tagok közt nem osztható fel, azt az alapító okiratban meghatározott célra kell fordítani.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról ezen alapító okirat, továbbá az alapítványhoz csatlakozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei közt a kuratórium dönt.

7.2./ Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

7.3./ Az alapítvány minden olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki vagy amely az alapítvány jelen alapító okiratában meghatározott céljait elősegítő tevékenységet végez, cél szerinti jutatatást, támogatást adhat, valamint ilyen céllal ösztöndíjat, díjat alapíthat. Az ilyen cél szerinti juttatás igénybevételének lehetőségét, ez igénybevétel rendjét a kuratórium határozza meg. A kuratórium a célszerinti juttatás elnyerését pályázathoz kötheti, a pályázat feltételeit a kuratórium dolgozza ki, és a fent meghatározott módon hozza nyilvánosságra. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményének mérlegelésével – az állapítható meg, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

7.4./ Az alapítvány kuratóriuma a jelen alapító okiratban meghatározott céljai elérése érdekében az alapítvány nevében és javára nyilvánosan adományokat gyűjthet, más személy vagy szervezet részére nyilvános adománygyűjtésre írásban meghatalmazást adhat.

A nyilvános adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A nyilvános adomány gyűjtés szabályait a kuratórium állapítja meg

7.5./ Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

7.6./ Az alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve más hitel törlesztésére nem használhatja fel.

7.7./ Az alapítvány gazdálkodásáról egyszerűsített könyvviteli és nyilvántartási rendszert kell vezetni. A normatív támogatások könyvelését, elszámolását elkülönítetten kell végezni.

7.8./ A gazdálkodás könyvvezetési, elszámolási, nyilvántartási és postázási feladatait a kuratórium által kijelölt személy, szervezet végzi, külön megállapodás szerint

7.9./ Az alapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható természetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés nyomán befolyt összeget az adományozó esetleges rendelkezésének megfelelően kell az alapítvány vagyonában elhelyezni

7.10./ A kuratórium az alapítványi vagyonnal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban is részt vehet a II/5. pontban foglaltak szerint. Vállalkozási tevékenységet azonban az alapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

7.11./ A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelyet az alapító okirat 4.10./ pontjában foglaltak szerint fogad el.

A kuratórium elnöke köteles biztosítani, hogy a jelentésbe bárki a 4.12./ pontban meghatározottak szerint betekinthessen.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

-          Számviteli beszámolót

-          Költségvetési támogatás felhasználását

-          A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

-          A cél szerinti juttatások kimutatását

-          A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, valamint ezek szerveitől kapott támogatás mértékét

-          A kuratórium tagjainak nyújtott juttatások értékét, összegét

-          Valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

VIII.

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONFELHASZNÁLÁSA

8.1./ A kuratórium a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az alapítvány jelen okiratban meghatározott céljára kell felhasználni.

8.2./ Az alapítványi cél elérése érdekében az alapítványi tőke és hozadéka, valamint a későbbi adományok és azok hozadéka használható fel.

IX.

ÖSSZEFÉRHETETLNSÉGI SZABÁLYOK

9.1./ Nem lehet az alapítvány felügyelő szervének tagja vagy könyvvizsgálója az a személy, aki

a.) a kuratórium elnöke vagy tagja

b.) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

c.) a közhasznú szervezet cél szerint juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és társadalmi szervezet által a tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti, illetve juttatást,

d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

9.2./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

9.3./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

X.

AZ ALAPÍTVÁNY HATÁLYA

10.1./ Az alapítvány határozatlan időre szól.

10.2./ Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

10.3./ Amennyiben az alapítvány jogutód nélkül megszűnik, a megmaradó vagyont a jelen alapító okiratban meghatározott célok elérésére kell fordítani.

10.4./ Amennyiben az alapítvány a későbbiekben a közhasznú jogállást sikeresen megszerzi az alapítvány közhasznú jogállásának esetleges megszűnésekor köteles esedékes köztartozását rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XI.

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

11.1./ Az alapítvány jogi személy

Amennyiben az alapítvány a későbbiekben a közhasznú jogállást sikeresen megszerzi a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel az alapítvány nyilvántartott adatai kiegészülnek a közhasznúsági fokozatra, a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének időpontjára vonatkozó adatokkal. A bírósági nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak, azok statisztikai célokra felhasználhatók, azokból – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai adatok szolgáltathatók.

11.2./ Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza. Az alapító az alapító okiratot – a név, a cél és a vagyon sérelem nélkül – indokolt esetben módosíthatja.

11.3./ Az alapítvány működése nyilvános, tevékenysége során épít a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. Az alapítvány nem zárja ki,hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból; gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

11.4./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány a működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a kuratórium

határozza meg.

Működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, valamint beszámolóit az alapítvány kuratóriuma köteles a 2011. évi. CLXXV. törvényben foglaltak szerint közzé tenni. Az alapítvány a 4.11 . rendeltek szerint iratbetekintést lehetővé teszi.

11.5./ Az alapítvány gazdálkodási évén naptári évet kell érteni azzal, hogy az első gazdálkodási év az alapítás napjától az év december 31. napjáig tart, míg a továbbiakban a gazdálkodási év a naptári évvel azonos.

11.6./ Jelen alapító okiratban foglalt egyes rendelkezések érvénytelensége nem vonja magával az egész alapító okirat érvénytelenségét

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK., a civil szervezetekről szóló 2011. CLXXV. tv, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kecskemét 2014. június 20.

              Dr. Domján Lajos                   Husztik Zoltánné                         Elek Imre

            alapító alapító